Zpracování osobních údajů | e-shop DveřeZítra.cz
Provozní doba: 9:00 - 17:30  +420 530 334 870
MENU

Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost GENETTA s.r.o., IČ: 04476492, se sídlem Příkop 843/4, Brno, PSČ: 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90130 (dále jen „správce“).

V tomto dokumentu naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek správce v rámci uvedených činností zpracovává, k jakému účelu, z jakého právního důvodu, po jak dlouhou dobu, komu jsou osobní údaje přístupné a jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Osobní údaje jsou poskytovány a zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“).

Správce zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s Nařízením, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu. Správce zabezpečuje ochranu osobních údajů pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, a zničení Vašich osobních údajů, proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům, jejich rozšiřování nebo pozměňování.

Správce zpracovává osobní údaje svých zákazníků, návštěvníků webových stránek správce www. genettacz.cz, www.dverezitra.cz a návštěvníků výrobního areálu správce, a to v rozsahu:

- identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci osoby (zejména jméno, příjmení, datum narození, IČO, DIČ, podoba)

- adresní a kontaktní údaje umožňující kontakt s osobou (zejména místo pobytu, e-mailová adresa, telefonní číslo)

- další popisné údaje související s předsmluvním jednáním, přípravou a uzavřením smlouvy (zejména místo stavby, prodejní místo)

- údaje o Vašem chování na webových stránkách správce (zejména cookie, IP adresa, URL adresa)

OSOBNÍ ÚDAJE ZÁKAZNÍKŮ

Hlavním účelem zpracování osobních údajů je přijetí a zpracování poptávky, zpracování cenové nabídky (zpracováváno je jméno, příjmení, místo pobytu, telefon, e-mail, vybrané prodejní místo) a uzavření smlouvy o dílo nebo kupní smlouvy vč. realizace práv a povinností z této smlouvy (zpracováváno jméno, příjmení, datum narození, místo pobytu, korespondenční adresa, název, sídlo, IČO, DIČ, adresa stavby, telefonní číslo, e-mailová adresa a další údaje vyplývající ze smlouvy). Poskytnutí osobních údajů v tomto rozsahu je nezbytné pro řádné plnění smlouvy.

Právním důvodem zpracování výše uvedených osobních údajů je plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů (kdy se jedná zejména o komunikaci s potencionálními zákazníky o výrobky a služby poskytované správcem, vypracování cenových nabídek, zaměření prvků apod.).

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně v listinné tak i automatizovaně v elektronické podobě. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu zákazník poskytl, příp. osobní údaje získané z veřejných registrů. V případě telefonické komunikace není telefonický hovor nahráván.

Vaše osobní údaje budou uchovány v databázi správce po dobu 1 roku od ukončení smluvního vztahu vč. uplynutí záruční lhůty. Po uplynutí této doby se stanou osobní údaje uchovávané v elektronické podobě neaktivní a osobní údaje uchovávané v listinné podobě se skartují.

Subjektem údajů jsou zákazníci, příp. potencionální zákazníci, dlužníci.

Osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují realizaci předmětu smlouvy, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením, pojišťovnám. Osobní údaje dlužníků mohou být zpřístupněny také soudům, rozhodcům, exekutorům, notářům, orgánům veřejné moci, advokátní kanceláři.

Správce nepředává uvedené osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Nedochází k automatizovanému rozhodování či profilování.

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBOVÝCH STRÁNEK SPRÁVCE

Pokud navštívíte webové stránky správce je hlavním účelem zpracování osobních údajů zejména sledování chování návštěvníků webových stránek, měření návštěvnosti webových stránek, sledování jednotlivých stránek webu a měření účinnosti reklamy, marketing a cílená reklama v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných webových stránkách, vytváření statistik a přehledů.

Za výše uvedenými účely ukládá správce do Vašeho zařízení (počítače, notebooku, tabletu, telefonu) a následně z něj čte cookies. Cookie je krátký textový soubor písmen a čísel, který je vytvářen webovým serverem a ukládané se v zařízení prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookie zpět a server tak získá všechny informace, které si u Vás předtím uložil. Cookie je také možné v prohlížeči smazat.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik a přehledů týkajících se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies nezbytné pro funkčnost webové stránky jsou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webové stránky.

Správce dále zpracovává k výše uvedeným účelům:
- IP adresu Vašeho zařízení, jedná se o adresu Vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými zařízeními v

síti internet)
- verzi a jazykové nastavení Vašeho operačního systému
- verzi a jazykové nastavení Vašeho prohlížeče, který používáte
- URL adresu, jedná se o adresu webové stránky, ze které přicházíte na webovou stránku správce

Právním důvodem zpracování výše uvedených údajů je především oprávněný zájem správce na měření efektivity webových stránek a výdajů na reklamu. Cookies pro cílenou reklamu jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu. Souhlas se zpracováním údajů souborů cookies pro marketingové účely lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

Subjektem údajů jsou návštěvníci webových stránek správce www. genettacz.cz, www.dverezitra.cz.

Údaje návštěvníků webových stránek jsou zpřístupněny zaměstnancům správce a dále zpracovatelům, kteří zajišťují marketingové služby pro správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením a také reklamním a sociálním sítím, a to konkrétně Google Analytics, Google Adwords, SKlik, Facebook.

Takové osobní údaje budou uchovány po dobu nejdéle 26 měsíců uGoogle Analytics, 540 dnů uGoogle Adwords a SKlik, 365 dnů u Facebook, příp. do odvolání souhlasu.

OSOBNÍ ÚDAJE NÁVŠTĚVNÍKŮ VÝROBNÍHO AREÁLU SPRÁVCE

Pokud navštívíte výrobní areál správce, bude správce zpracovávat Vaši podobu, zachycenou kamerovým systémem se záznamem. Kamerami jsou monitorovány prostory vstupů a vjezdů do budov, recepce, parkoviště, nádvoří.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě.

Zpracovávány jsou tedy osobní údaje osob nacházejících se v monitorovaných prostorech.

Účelem zpracování osobních údajů je ochrana majetku správce, jejich zaměstnanců jakož i třetích osob před protiprávním jednáním (všeobecná ochrana majetku, ochrana před krádeží, poškozením, zničením či zneužitím), jakož i zajištění bezpečnosti zaměstnanců, neboť tohoto účelu nelze dosáhnout jiným, méně invazivním způsobem. Účelem pořizovaných kamerových záznamů je jejich využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním, respektive vyhledání případného pachatele.

Právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce.

Záznamy z kamer jsou uloženy na záznamových zařízeních a uchovávány po dobu 7 dnů, což je nezbytná doba, která slouží k odhalení konkrétního protiprávního jednání a dále k prošetření incidentu zaznamenanému kamerou a zajištění dalších potřebných informací, nutných například k předání záznamu příslušným orgánům činným v trestním řízení či pojišťovně. Poté je záznamová smyčka automaticky přepisována záznamy novějšího data.

Provoz kamerového systému zajišťuje správce.

Kamerové záznamy jsou zpřístupněny zpracovateli, který zajišťuje ostrahu objektů správce, a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené v souladu s Nařízením dále mohou být zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení či správním orgánům.

POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

Práva můžete uplatnit kontaktováním správce na poštovní adrese GENETTA s.r.o., IČ: 04476492, se sídlem Příkop 843/4, Brno, PSČ: 602 00 nebo e-mailem info@genettacz.cz. Ze žádosti musí být patrné, kdo ji podává a co je jejím předmětem. Je-li to nutné k vyřízení žádosti, vyzve Vás správce k doplnění žádosti a stanoví lhůtu pro doplnění. Nebude-li žádost doplněna, nebude vyřízena. Lhůta na vyřízení žádosti je 30 kalendářních dnů a začíná běžet dnem doručení nebo doplnění. Správce poskytuje informace výhradně písemně v listinné podobě. Kontaktujete-li správce e-mailem, mohou Vám být informace poskytnuty elektronicky.

Máte právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat. Můžete tak učinit pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování před jeho odvoláním.

Máte právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit.

Máte právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Máte právo na omezení zpracování osobních údajů. Po dobu omezení zpracování nejsou Vaše osobní údaje předmětem zpracování. Správce omezí zpracování Vašich osobních údajů pokud:

- popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit

  • -  zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení použití osobních údajů
  • -  správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • -  vznesete námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

Máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, jež jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Máte právo podat stížnost na postup správce u Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7.

 

Z naší poradny

Proč si nepořizovat bezpečnostní dveře které nesplňují normy ČSN

I když primární funkcí dveří je zavírat a otevírat se, rozhodně to není všechno, pokud navíc nesou označení, bezpečnostní, musí nás spolehlivě ochránit.  Z toho důvodu existují normy ČSN…

Zobrazit více
Jaké jsou nejčastější požadavky na bezpečnostní dveře?

Nejčastější požadavky, které naši klienti mají při výběru vstupních dveří, jsou bezpečnost, hluková izolace a požární odolnost. Teprve potom se orientujeme na vzhled. Chystáte se na výměnu dveří? Pod…

Zobrazit více
Jak rozeznat dobré bezpečnostní dveře?

Kvalitní bezpečnostní dveře nepoznáme na první pohled podle povrchu, ale podle toho, co je uvnitř dveří. Dobré bezpečnostní dveře mají ocelovou konstrukci s výztuhami, opláštěnou ocelovým plechem a kvalitní…

Zobrazit více
Zakázková výroba

Mnoha lidem nevyhovují běžné rozměry, nebo jiné konstrukční vlastnosti, a tak se vám nabízí možnost zakázkové výroby, při které se zohlední vaše požadavky. Pro všechny ostatní jsou k dispozici s…

Zobrazit více
Povrchová úprava

Bezpečnostní dveře mohou vypadat zcela podle vašich představ, pokud jste příznivci dřevěného povrchu, tak se nabízí celá řada dekorů fólií s texturami i barvou celé škály dřevěných variací.. Zcela běžn…

Zobrazit více
Rozměry a konstrukce

Před výběrem dveří si zjistěte, jaká je vaše stavební připravenost na jejich montáž. Bezpečnostní dveře jsou dostupné v mnoha rozměrech, a proto je ideální vybrat dveře podle shody rozměrů.

Zobrazit více
Požární ochrana

Na požární ochranu je vhodné myslet především v momentě, kdy dveře oddělují dva prostory, mezi kterými se může šířit oheň. Pokud dveře vedou směrem do prázdné ulice, tak obvykle není potřeba tuto speciáln…

Zobrazit více
Bezpečnostní třídy

Bezpečnostní třídy, dříve označování jako BT se nyní dle nové normy značí například RC2 dle ČSN EN 1627:2012 kap. 4. Prvním kritériem při výběru by měly vždy být bezpečnostní požadavky. Následně…

Zobrazit více
Základní vysvětlivky

RC2 bez PO - jedná se o bezpečnostní dveře třídy 2 se 7mi bezpečnostními čepy - bez požární odolnosti

RC2 s PO - jedná se o bezpečnostní dveře třídy 2 se 7mi bezpečnostními…

Zobrazit více